Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studio Bien

 Inhoudsopgave:
Artikel   1          - Definities
Artikel   2          - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3          - Toepasselijkheid
Artikel   4          - Het aanbod
Artikel   5          - De overeenkomst
Artikel   5.1       - Overeenkomst handelingen en/of diensten
Artikel   6          - De prijs
Artikel   7          - Conformiteit en garantie
Artikel   8          - Levering en uitvoering
Artikel   9          - Betaling
Artikel 10          - Klachtenregeling
Artikel 11          - Geschillen
 
Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Wederpartij: persoon of bedrijf wat door middel van contactpersoon een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
2.     Dag: kalenderdag;
3.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
4.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6.     Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Studio Bien
Burghsluissingel 161
3086 VC Rotterdam Nederland

Bezoekadres
Studio Bien
Lammeken 56
9160 Lokeren België

0031640020225
E-mailadres: info@studiobien.nl of info@studiobien.be
KvK-nummer: 52769224
Btw-identificatienummer: NL134534104B01

 
 Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en/of bestellingen tussen ondernemer en wederpartij.
2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de wederpartij zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6.     Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7.     Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.     Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.     De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.     Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.     Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.     Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 

Artikel 5.1 – Overeenkomst handelingen en/of diensten

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het besproken aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Aanvaarding door de wederpartij kan zowel telefonische als elektronische doorgegeven worden en is in beide gevallen bindend.
3.     Bij annulering van de besproken handelingen en/of diensten door de wederpartij zal er een kostenberekening worden gemaakt die gemaakt zijn in de aanloop van de handelingen en/of diensten toe. Hieronder valt ook een uurtarief van € 45.00 voor het (creatief) uitwerken van de handelingen en/of diensten voor de wederpartij.
4.     Bij annulering van de besproken handelingen en/of diensten op de boekingsdag zelf zal 50% van de offerteprijs in rekening worden gebracht.
5.     De ondernemer behoudt zich het recht een opdracht te annuleren bij twijfel over de wederpartij.
6.     De ondernemer behoudt zich het recht een handeling en/of dienst kosteloos te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Ter alle tijden zal de ondernemer voor een mogelijke vervanging proberen te zorgen.
7.     Gebruikte en gemaakte materialen of ontwerpen voor handelingen en/of diensten blijven ten alle tijden eigendom van Studio Bien tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Artikel 6 - De prijs

1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen via www.studiobien.be, www.studiobien.nl en www.studiobienverkoop.be zijn exclusief btw.
3.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen via www.schoonheidshandel.com zijn inclusief btw.
4.      Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren
5.      In het geval van handelingen en/of diensten zal de prijs worden aangehouden zoals beschreven wordt in de offerte. Wijkt de wederpartij af van afgesproken uren of de goedgekeurde offerte kan deze herberekend worden maar nimmer voor minder uren dan afgesproken of beschreven zoals in de goedgekeurde offerte. Dit kan enkel met toestemming van de eigenaar van Studio Bien.
 
Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten, handelingen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 week na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend enkel na overleg van de ondernemer.
4.     De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5.     De garantie geldt niet indien:
o         De wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o         De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
6.     Verkoper is niet aansprakelijk voor (on-) zichtbare gebreken van de door hem geleverde goederen en de eventuele daaruit voortkomende materiële of lichamelijk schade.
7.      De ondernemer is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van handelingen en/of diensten, tenzij deze wordt veroorzaakt door aantoonbare grove schuld of nalatigheid.


Artikel 8 - Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij wederpartij akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op een schadevergoeding.
4.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
5.     In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7.     Het risico van vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de wederpartij.
 

Artikel 9 - Betaling

1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 8 werkdagen na de datum vermeld op de factuur.
2.     De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.     In geval van wanbetaling van de wederpartij heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de bijkomende kosten ter betaling in rekening te brengen van de consument.
 

Artikel 10 - Klachtenregeling

1.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
2.     Klachten over producten dienen binnen 5 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de verkoper.
3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
4.     Een klacht ontheft de wederpartij niet om aan de betalingsverplichting te voldoen.
5.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
6.     Zijn de klachten ongegrond dienen de bijkomende kosten betaald te worden door de wederpartij.
 

 Artikel 11 - Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de wederpartij woonachtig is in het buitenland.